Monday, March 10, 2008

Ang Milagrosong Tubig (Miraculous Healing Water)

.
SIS ISABEL, SIS MARTA 3, SIS RUBY, SIS MA.TERESA 4 & 5
POSE INFRONT OF STORAGE TANK
OF MIRACULOUS WATER
:
TUBIG GIKAN SA TUBOD
:
Ang maong milagrosong tubig gikan sa tubod ilawom sa yuta diha sa may puno-an sa dakong kahoy nga balite dugay na nga nadiskubre sa usa ka grupo sa mga kalot-kalot (small scale mining) sa mga tuig 1985 paingon 1990 diin aduna nay gibutang nga debulto sa Birhen Maria. Sigon sa asoy ni Brod Timoteo nga taga-Alae diin usa na siya sa maong mga "miner" niadtong panahuna ug sa dili pa sila magsugod sa pagkalot mangadye una sila didto sa maong nahimutangan sa birhen diin naka-shorts lang ug nagkamisen. Si Brod Jacob diin nakaila na usab ni Brod Timoteo nadasig usab pag-apil sa maong grupo nga kalot-kalot.
::
Ang maong tubod makita kini diha sa Centro sa Barangay Alae, Manolo Fortich Bukidnon, luyo sa Alae Elementary School , apan ubos kini sa usa ka pangpang nga nga bahin diin aduna na kini hagdan-hagdan, paingon sa ubos ug gitawag kini sa mga magtoto-o ug " Bag-ong Paraiso " , diin mga P20.00 ang pletihan gikan diha sa Crossing Puerto, CDO ug P30.00 ang pletihan gikan sa Agora Terminal, Cagayan De Oro .

ANG MISYON UG PANAN-AWON

Si Brod Jacob nga usa ka lider sa pagtulon-an nga katoliko sa Agora, Cagayan De Oro nga gitawag ug Spiritual Charismatic Mother Of Mercy, diin nagpadamgo kaniya ang maong lugar ni Birhen Maria nga diin diha sa lugar nga ilang gikalutan sa Alae , diin atua ang tubod diha sa may ubos sa dakong puno-an sa balite diha sa tiilan sa bukid ug hadool sa sapa ug didto nagatindog ang maong gamay nga debulto sa Birhen Maria.

Lima sila nga nagkalot o nangita ug mga bulawan o mga "Yamashita Treasure "diha sa maong lugar ug nga mga bato ra gayud ang ilang nakalutan ug diin ang iyang kauban niadtong panahuna mao sila si Brod Pedro nga tua na karon sa Mayuga, Guindulman, Bohol ug nagsangyaw sa kamatuoran didtong dapita, ikaduha si Brod Timoteo nga mao na usay lider o nagdumala sa maong pagtulon-an nga kristuhanon diha sa gibarugan sa maong milagrosong tubig sa Bag-ong Paraiso sa Alae ug duna pay laing duha diin nalimtan na ang ilang mga pangalan ug si Brod Jacob ang ika-lima. Taod-taod na nga lider Brod Jacob sa maong katolikong pagtulon-an niadtong panahuna ug diin kadtong upat niya ka mga kauban inosente pa sa maong tinago nga kamatuoran niadtong higayuna.

:
Giduaw sa grupo ni Brod Jacob nga mao ang Spiritual Charistmatic Mother Of Mercy gikan sa Agora, Cagayan de Oro, agig misyon sa maong groto diha sa maong dapit sa Alae, diin sila nagworship ug nagdayeg as Dios, Nasaksihan mismo sa maong grupo sa mga kalot-kalot sama nila ni Brod Timoteo ug Brod Pedro ug mga kauban ang maong lina-in nga klase sa pagdayeg o pag-ampo sa Dios diin sigun sa asoy ni Brod Timoteo sa kamulo niyang sunod sa grupo ni Brod Jacob daw sa gilamat siya gipakita kaniya isip panan-awon nga ang pangpang nga ilang ginaugan hagdananan na kini ug napuno sa panganod paingon ngadto sa maong groto. Gikan niadtong panahuna hinay-hinay nga naundang ang ilang pagpangalot ug hinay-hinay usab nga nakabig ni Brod Jacob sila si Brod Timoteo ug mga kauban diin sila nagasimba na usab ug nagpasidungog sa Ginoong Dios ug kang Birhen Maria mismo.

ANG BAG-ONG PARAISO

Gikan niadtong panahuna mga 1990 , hinay-hinay na nga gipanindot o gipalambo ang maong lugar sa mga magtotoo sa Katoliko nga pagtulon-an ug gidumala kini sa mga katawhan nga gikan sa Agora, Cagayan De Oro, pinangulohan ni Brod Jacob ug sa uban pa usa nga komunidad nga nagatoo sa katoliko relihiyon . Moanha silang tibook grupo sa maong lugar agig misyon pinaagi sa mga pag-ampo ug mga paghalad ngadto sa Dios ug usab hina-hinay nga pagpanglimpyo ug pagpanindot sa maong lugar.

Tuig 2004 diin nagsugod sa pag-alagad sa Dios si Brod Timoteo didto sa Bag-ong Paraiso isip bag-ong lider sa pagtulon-an nga Katoliko sa maong lugar uban sa iyang asawa nga si Sister Marta ug tibook pamilya niya , inabagan usab ni Sister Veronica ug sa iyang bana nga si Brod Bartolome, nga taga Barangay Agusan, Cagayan De Oro, diin sila ni Sister Veronica maoy nagdumala sa mga dekorasyon sa maong lugar ilabina sa mga espesyal nga okasyon sama sa mesa ug kapistahan . Aduna na kini chapel o kapilya nga gitukod pinaagi sa mga donasyon sa mga deboto ug sa mga masakiton nga gigrasyahan ug nanga-ayo tungod sa ilang hugot nga pagto-o sa Dios, ug aduna usab inato nga kaligu-anan o banyo para sa gustong maligo isip pagpanambal sa ilang balati-an.


TULOMANON SA PAGDAYEG SA DIOS

Kada adlaw nga Miyerkules sa alas nuebe (9:00 A.M.) sa buntag ang worship sa maong lugar nga gitawag ug Bag-ong Paraiso diin sa mga odinaryong adlaw nga Miyerkules mag-una ang Santos nga Rosario sundan dayun sa Bible Reading ug pagpa-ambit o "sharing" sa ilang pagsabot sa maong mensahe sa bibliya nga paga-ambitan sa gidasig nga mga katawhan nga nagtambong sa maong worship ug ang pagpaminaw sa ma mensahe sa "Holy Spirit" sa Dios pinaagi sa iyang mga tuburan o propeta ug mosunod dayun ang ang pagtambal sa mga masakiton.

Sa kada unang Miyerkules sa matag-bulan inigkahuman sa santos nga rosaryo, aduna kini espesyal nga mesa nga pagadumalahon sa pari mismo sa maong pagtulon-an, diin sa pagkakaron gidumala kini ni Padre Timoteo nga taga Tignapolo-an, Cagayan De Oro, ug magasunod usab dayun ang pagpamati sa mensahe sa "Holy Spirit" sa Dios pinaagi sa iyang tuburan o propeta. Mosunod usab dayun ang healing o pagtambal sa mga masakiton nga nahiabot sa maong lugar pinangulohan sa lider didto nga si Brod Timoteo, diin sila pagakaligu-an sa maong milagrosong tubig. Kada Pebrero 12 sa matag-tuig paga-saulogon usab ang kapistahan sa maong lugar sa Bag-ong Paraiso diin mao usab kini ang kapistahan ni Birhen Maria sa Lourdes.

MENSAHE SA "HOLY SPIRIT" SA DIOS
:
Kini nga iglisea sa kamatuoran nagasumikad sa bibliya diin ang Dios Espiritu Santo o "Holy Spirit" mosulti o mohatag ug mga mensahe pinaagi sa iyang tuburan o propeta diin ang buhing pulong sa Dios maoy atong madungog ug mabati diha sa tawhanon nga lawas sa tawo ug ang maong binuhat o propeta nga mamulong walay kalibutan sa iyang gipadayag kay sama man siya sa nahikatulog. Mao kini ang mga pamaagi sa mensahe niadtong panahun ni Moises sa Unang Kasabutan ug sa panahun ni Jesu Cristo sa Ikaduhang Kasabutan , dos mil (2, 000 yrs.) na kapin katuig ang milabay.

MGA MASAKITON UG MGA MAGTOTO-O

Daghan na ang mga lain-lain sakit nga nauli-an diha sa maong lugar nga gitawag ug Ang Bag-ong Paraiso, gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakagrabe nga sakit, diin ang uban nga masakiton gibalibaran na sa Doktor sama sa kanser, paralysis ug uban pa. Gikinahanglan lamang ang hingpit nga pagtoo sa Dios nga maoy tag-iya kanatong tanan diin sa kanunay maga-ampo ug mangaliya sa kaayuhan sa imong sakit.
:

Ubay-ubay na usab ang mga magtoto-o ug mga manimbahay sa maong mahal nga birhen diha sa maong groto sa Alae, diin sumala sa maong lider nga si Brod Timoteo ug sila si Sister Marta ug Sister Veronica, daghan mga testimonya nga nagmatuod nga daghang mga magtoto-o nga natabangan sa maong birhen diha sa ilang kinasing-kasing ug hugot nga pag-ampo ug santos nga rosaryo, sama sa pagpalambo sa ilang panginabuhi, o pag-dto sa gawas sa nasod aron sa pagpangaplag sa kaugalingon diin gipangayo nila ang panabang sa langitnong inahan apan lagi dili kini sama sa sili nga mohalang dayun, gikinahanglang una an pagsakripisyo sa kaugalingon pinaagi sa pagbalaan, pagtuman sa kabubut-on sa Dios ug sa kanunay nga pag-ampo.


Puwede nimo imnon ang maong milagrosong tubig kay kini tin-aw man ug gikan gayud sa tubod ilawom sa yuta diin gipanalanginan kini sa gahum sa Dios Espiritu Santo. Puwede sab kini nga ikaligo diin adunay banyo nga gipahimutang diha sa luyo sa maong chapel sa maong groto sa mahal nga birhen.

:

Walay bayad ang pagpatambal kay kini nga milagro sa tubig iya man sa Dios ug gihatag kini nganhi kanato nga iyang mga katawhan nga libre ug ang imong kaayohan sa imong sakit nag-agad sa imong hingpit nga pagtoo sa Dios ug sa kanunay ug hinay-hinay nga pag-ampo. Walay gipili ang maong lugar o komunidad , ilang dawaton ang tanan tawo nga modangop kanila aron magpatambal ma-katoliko ka man o bisan unsa nga tinu-ohan o relihiyon.

"Ang Bag-ong Paraiso"